นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราทำตามข้อมูลกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Thai Personal Data Protection Act) โดยกำหนดเงื่อนไขในการการสมัครและใช้งานเว็บไซต์ kung.vip ดังนี้

  1. ข้อมูลส่วนบุคคลและช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ท่านได้ให้หรือใช้ ผ่านเว็บ kung.vip และ kung.vip ได้รวบรวมไว้ทั้งหมดนั้น ท่านยอมรับ อนุญาต และตกลงว่า เป็นสิทธิและกรรมสิทธิของ kung.vip และ kung.vip สามารถใช้ช่องทางในการติดต่อสื่อสารดังกล่าว เพื่อจัดส่งข้อมูลหรือติดต่อสื่อสารกับท่านได้
  2. หากท่านประสงค์จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือช่องทางการติดต่อสื่อสารในส่วนที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ ท่านสามารถแก้ไขได้ด้วยตนเองในเมนูสมาชิก แต่หากท่านประสงค์จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ท่านสามารถติดต่อทีมงาน (mr@kung.vip) เพื่อแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิกเป็นการเฉพาะ
  3. เมื่อท่านสมัครสมาชิก ท่านสามารถเลือกรับหรือไม่รับข่าวสารจาก kung.vip ผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ท่านให้ไว้กับ kung.vip ได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านเลือกรับข่าวสารและต่อมาไม่ต้องการรับข่าวสาร ท่านสามารถยกเลิกการรับข่าวสาร (Unsubscribe) ได้จากอีเมล์ข่าวสารที่ได้รับ
  4. kung.vip จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและช่องทางการติดต่อสื่อสารของท่าน ภายใต้กฎหมาย โดยใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานระดับสากล
  5. kung.vip มีนโยบายในการเคารพสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลและช่องทางการติดต่อสื่อสารของผู้ใช้บริการ และไม่มีนโยบายในการเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้กับบุคคล/บริษัท อื่น ดังนั้น kung.vip จะไม่ทำการตรวจสอบ แก้ไข หรือเปิดเผย ข้อมูลดังกล่าว เว้นแต่ kung.vip มีความเชื่อโดยสุจริตว่า เป็นกรณีที่จำเป็นต้องทำการตรวจสอบ แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลนั้น เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อดำเนินกระบวนการทางกฎหมาย เพื่อบังคับให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ kung.vip เพื่อป้องกันสิทธิของ kung.vip หรือเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการอื่น
  6. ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลและช่องทางการติดต่อสื่อสารของท่านสูญหาย หรือได้รับความเสียหาย ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดๆ ซึ่งรวมถึง การจารกรรมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Hack) kung.vip สงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดในกรณีดังกล่าว โดยไม่ต้องรับผิดต่อความสูญหายหรือเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
  7. kung.vip ไม่มีการเก็บข้อมูลบัตรเครดิตของท่านในระบบ ส่วนข้อมูลอื่นๆ เราจะเก็บไว้อย่างน้อย 2 ปี ท่านสามารถร้องขอให้ลบข้อมูลต่างๆ ได้ตลอดเวลา ทาง mr@kung.vip
  8. kung.vip ไม่มีการใช้ Google Analytics ดังนั้นเราจะไม่มี Cookie ติดตามสถิติการเยี่ยมชมของท่าน แต่เราใช้ KoKo Analytics ที่ไม่มีการระบุตัวตน ทำให้เราไม่มีคำเตือนขอสิทธิเข้าถึงในแต่ละหน้า
  9. แต่ kung.vip ใช้ Google Login หากท่านใช้งานกรูเกิล และเข้าระบบผ่าน Google Login ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะมีการเก็บในระบบของกรูเกิล
  10. เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลและช่องทางการติดต่อสื่อสารของท่าน และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ท่านต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ kung.vip โดยเคร่งครัด และท่านตกลงว่า ท่านจะไม่กระทำการใดอันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลอื่น