ประวัติตระกูลเค้าสิม

บ้านแวงใหญ่เป็นที่ตั้งหลักแหล่งทำมาหากินของคนมาจากถิ่นอื่น ๆ ไม่ว่าปรากฎแน่ชัด เพราะไมมีหลักฐานทางเอกสารและทางบุคคลที่แน่นอน คาดกันว่าตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ปี